Interpreter Training Resources

t h e     o n l y      d e d i c a t e d      s i t e      f o r      s t u d e n t s      o f      c o n f e r e n c e     i n t e r p r e t i n g

  

Parallel texts 3

Back to menu

Language

On the pages Parallel texts 1 and Parallel texts 2 we looked at how reading newspaper articles about the same events/subjects in newspapers of both your A and C languages offers you the chance to see how similar ideas are expressed independently in two languages without interference from the other language.

Sometimes looking at a translation can also offer useful solutions to language problems, particularly for international treaties and since May 2004 for EU legislation.

  


  

In the example below the Polish text of Council Directive 92/32/EEC is in the left hand column, the English text of the same Directive in the right hand column. Note how some constructions, which occur very frequently in such texts, and debates about such texts, are dealt with differently in the two languages.

Thanks to David Walker for much of the hard work behind this page.


DYREKTYWA RADY 92/32/EWG z dnia 30 kwietnia 1992 r.

zmieniaj¹ca po raz siódmy dyrektywê 67/548/EWG w sprawie zbli¿enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz¹cych siê do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzglêdniaj¹c Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹, w szczególnoœci jego art. 100a,

uwzglêdniaj¹c wniosek Komisji[1], we wspó³pracy z Parlamentem Europejskim[2],

uwzglêdniaj¹c opiniê Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego [3],

a tak¿e maj¹c na uwadze, co nastêpuje: rozbie¿noœci miêdzy przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotycz¹cymi klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych oraz dotycz¹cymi zg³oszenia nowych substancji w Pañstwach Cz³onkowskich mog¹ stanowiæ przeszkodê w handlu miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi i stwarzaæ nierówne warunki konkurencji;

rozbie¿noœci te maj¹ bezpoœredni wp³yw na funkcjonowanie rynku wewnêtrznego i nie gwarantuj¹ takiego samego poziomu ochrony zdrowia publicznego i œrodowiska;

œrodki dla zbli¿ania przepisów Pañstw Cz³onkowskich, maj¹ce na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnêtrznego, maj¹ za podstawê wysoki poziom ochrony, o tyle o ile dotycz¹ zdrowia, bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia cz³owieka i œrodowiska;

w celu ochrony cz³owieka i œrodowiska przed potencjalnymi zagro¿eniami, wynikaj¹cymi z wprowadzania do obrotu nowych substancji, konieczne jest ustanowienie w³aœciwych œrodków, w szczególnoœci zmiana i zaostrzenie przepisów dyrektywy 67/548/EWG[4], ostatnio zmienionej dyrektyw¹ Rady 90/517/EWG[5];

ka¿da nowa substancja wprowadzana do obrotu powinna byæ zg³oszona w³aœciwym organom poprzez z³o¿enie zg³oszenia zawieraj¹cego okreœlone informacje;

w przypadku gdy iloœæ substancji wprowadzanych do obrotu jest mniejsza ni¿ jedna tona na rok na producenta, wymagania dotycz¹ce zg³oszenia mog¹ byæ mniejsze;

tam, gdzie iloœæ substancji wprowadzanych do obrotu przekracza niektóre wartoœci graniczne, nale¿y przeprowadziæ dodatkowe badania;


COUNCIL DIRECTIVE 92/32/EEC of 30 April 1992

amending for the seventh time Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 100a thereof,

having regard to the proposal from the Commission (1), In cooperation with the European Parliament (2),

having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3),

whereas disparity between the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances and to the notification of new substances in the Member States may lead to barriers to trade between Member States and create unequal conditions of competition;

whereas the disparity between these measures in the Member States has a direct impact on the functioning of the internal market and does not guarantee the same level of protection of public health and the environment;

whereas measures for the approximation of the provisions of the Member States which have as their object the establishment and functioning of the internal market shall, inasmuch as they concern health, safety and the protection of man and the environment, take as their basis a high level of protection;

whereas, in order to protect man and the environment from potential risks which could arise from the placing on the market of new substances, it is necessary to lay down appropriate measures and in particular to amend and reinforce the provisions of Council Directive 67/548/ EEC (4), as last amended by Directive 90/517/EEC (5);

whereas any new substance placed on the market should be notified to the competent authorities by means of a notification containing certain information;

whereas, in the case of substances placed on the market in quantities of less than one tonne per year per manufacturer, the notification requirements may be reduced;

whereas, however, where the quantity of a substance placed on the market exceeds certain limits, provision should be made for additional studies;

1 zmieniaj¹ca po raz siódmy dyrektywê 67/548/EWG w sprawie amending for the seventh time Directive 67/548/EEC on the There are lots on awkward and wrong ways of rendering "w sprawie" in English!
2 uwzglêdniaj¹c Having regard to Note that this expression is repeated in both languages but...
3 a tak¿e maj¹c na uwadze, co nastêpuje: whereas .... this one is NOT repeated in Polish. This is going to difficult to spot for interpreters working into English from speakers quoting these recitals...but forewarned is forearmed!
4 maj¹ shall, typical in legal texts, "shall" is rendered by a present tense verb and vice versa.

  

Top of Page Contact ITR