Interpreter Training Resources

t h e     o n l y      d e d i c a t e d      s i t e      f o r      s t u d e n t s      o f      c o n f e r e n c e     i n t e r p r e t i n g

  

Dekalog 7

Back to menu

Language

This week David suggests a little help with pronounciation of a langauge you are learning. Like last time, in Dekalog 6, the emphasis is on you to find out what is causing problems and tackle it head on. Remember, that although David is learning Polish at the moment this idea and all the others work very well with other languages to.

  


  

Dekalog 7 - Facing up to difficult pronounciation

Dek1 Dek2 Dek3 Dek4 Dek5 Dek6 Dek7 Dek8 Dek9 Dek10

  

In http://www.magiceye.com this week’s image of the week is a particularly good one, it’s as if you were peering into an aquarium chockablock with multicoloured butterflies and tulips. When you first look at it all you see is a jumbled surface but when you relax your gaze it swims and you get the full benefit in 3 D. I like to copy it into word, change the orientation to landscape, expand the margins and go into full screen mode then wow, goldfish. Once you have the image you can move your head and the picture skews off in the other direction, you can carefully single out individual elements, the background, the rows of different motifs graduating from front to back and if you tiptoe around the perimeter, still keeping the image, everything gets clearer and crisper.

He’s been on the magic mushrooms again, I can hear you say, but I mention this visual feast because I’ve noticed that there’s an aural equivalent, if you hear what I mean.

Take this example, reading the Polish bits out loud, being careful not to rush the syllables and doubling the consonants where appropriate. It’s taken from Witold Gombrowicz’s Wspomnienia polskie. Incidentally, if you want to read his Ferdydurke this book is very good preparation, the way you might read James Joyce’s Dubliners before going on to Ulysses and then Finnegan’s Wake.

Chyba tylko niewielu ludziom w kraju jestem znany z gruntownej lektury moich – trudnych dosyæ i ekscentrycznych – utworów. Wiêcej jest takich co o mnie zas³yszeli i dla tych jestem przede wszystkim autorem “gêby” i “pupy” – pod znakiem tych dwóch potê¿nych mitów wszed³em do piœmiennictwa polskiego. Ale có¿ to znaczy “zrobiæ komuœ gêbê” lub “przyprawiæ pupê”? “Zrobiæ gêbê” to – opatrzyæ cz³owieka inn¹ twarz¹ ni¿ jego w³asn¹, zniekszta³ciæ go... gdy, na przyk³ad, cz³owieka nieg³upiego traktujê jak g³upca, a dobremu podsuwam intencje zbrodnicze, wówczas robiê im gêbê. A przyprawienie pupy jest w³aœciwie identyczn¹ operacj¹, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e tu idzie o traktowanie doros³ego, jak dziecka, o udziecinnienie. Otó¿ jak widzicie, obie te metafory sa zwi¹zane z aktem deformacji, której cz³owiek dopuszcza siê na cz³owieku. I jeœli w naszej literaturze zaj¹³em pewne odrêbne miejsce to chyba przede wszystkim dlatego, ¿e uwydatni³em nies³ychane znaczenie formy w ¿yciu, tyle¿ spo³ecznym, co osobistym cz³owieka.

Before doing reading aloud exercises it’s a good idea to have read the book once quickly so that vocabulary difficulties don’t get in the way. What connotation does uwydatni³em have, how is it used?

Canon PowerShot A70 troche uwydatnilem niebo w corelu

rzucisz monete to ona pojdzie do rzadow afryki na owa "pomoc". czemu uwydatnilem ostatnie slowo.

miejscami uwydatnilem miejsca jasne a miejscami zciemnilem

No i uwydatnilem troche biust. Dodalem troche brzucha.

poprawilem troche jasnosc napisu i uwydatnilem go troche, dajac czerwone obramowanie

So it means to bring out or highlight. (Was there Google when you were little, dad?)

The other word that needs seeing to is przyprawienie

uzyskany poprzez przyprawienie „Jenever” owocami, roœlinami lub ich czêœciami

Przyprawa o charakterze uniwersalnym do kie³bas parzonych; przyprawienie wg upodobañ smakowych regionalnych.

za przyprawienie rogów Moj¿eszowi z³p 6,00

teoriê teatru – teoriê czystej formy, której celem jest przyprawienie widza o metafizyczny dreszcz i zbli¿enie go do prze¿ycia Tajemnicy Istnienia.

Czas przygotowania: 10-15 minut na przyprawienie, a reszta robi sie sama.

ewentualne ponowne przyprawienie sol¹, pieprzem, i innymi przyprawami u¿ytymi do tej potrawy

So it means to season or to give, as in this will give it a nice tangy taste.

It doesn’t need to be a long text but you can do things with it. I’m going to read it again, this time tripling the words I stumbled over the first time.

Chyba tylko niewielu ludziom w kraju jestem znany z gruntownej lektury moich – trudnych dosyæ i ekscentrycznych ekscentrycznych ekscentrycznych – utworów. Wiêcej jest takich co o mnie zas³yszeli i dla tych jestem przede wszystkim autorem “gêby” i “pupy” – pod znakiem tych dwóch potê¿nych mitów wszed³em do piœmiennictwa piœmiennictwa piœmiennictwa polskiego. Ale có¿ to znaczy “zrobiæ komuœ gêbê” lub “przyprawiæ pupê”? “Zrobiæ gêbê” to – opatrzyæ cz³owieka inn¹ twarz¹ ni¿ jego w³asn¹, zniekszta³ciæ zniekszta³ciæ zniekszta³ciæ go... gdy, na przyk³ad, cz³owieka nieg³upiego traktujê jak g³upca, a dobremu podsuwam intencje zbrodnicze, wówczas robiê im gêbê. A przyprawienie przyprawienie przyprawienie pupy jest w³aœciwie identyczn¹ operacj¹, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e tu idzie o traktowanie doros³ego, jak dziecka, o udziecinnienie udziecinnienie udziecinnienie. Otó¿ jak widzicie, obie te metafory sa zwi¹zane z aktem deformacji, której cz³owiek dopuszcza siê na cz³owieku. I jeœli w naszej literaturze zaj¹³em pewne odrêbne miejsce to chyba przede wszystkim dlatego, ¿e uwydatni³em uwydatni³em uwydatni³em nies³ychane znaczenie formy w ¿yciu, tyle¿ spo³ecznym, co osobistym cz³owieka.

Second time round I can feel my jaw going into Polish mode, especially the word przyprawienie which is chuntering along nicely. Sometimes it’s not an individual word that wrongfoot’s you, sometimes it’s two.

Chyba tylko niewielu ludziom niewielu ludziom niewielu ludziom w kraju jestem znany z gruntownej lektury moich – trudnych dosyæ i ekscentrycznych – utworów. Wiêcej jest takich co takich co takich co o mnie zas³yszeli i dla tych jestem przede wszystkim autorem “gêby” i “pupy” – pod znakiem tych dwóch potê¿nych mitów wszed³em do piœmiennictwa polskiego. Ale có¿ to znaczy có¿ to znaczy có¿ to znaczy “zrobiæ komuœ gêbê” lub “przyprawiæ pupê”? “Zrobiæ gêbê” to – opatrzyæ cz³owieka inn¹ twarz¹ ni¿ jego w³asn¹, zniekszta³ciæ go... gdy, na przyk³ad, cz³owieka nieg³upiego traktujê jak g³upca, a dobremu podsuwam intencje zbrodnicze, wówczas robiê im gêbê. A przyprawienie pupy jest w³aœciwie identyczn¹ operacj¹, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e tu idzie o traktowanie doros³ego, jak dziecka, o udziecinnienie. Otó¿ jak widzicie, obie te metafory sa zwi¹zane z aktem deformacji, której cz³owiek dopuszcza siê na cz³owieku. I jeœli w naszej literaturze zaj¹³em pewne odrêbne miejsce to chyba przede wszystkim dlatego, ¿e uwydatni³em nies³ychane znaczenie formy w ¿yciu, tyle¿ spo³ecznym, co osobistym cz³owieka.

Or it can be a little chunk where you have to get the stress right to get the hang of the syntax.

Chyba tylko niewielu ludziom tylko niewielu ludziom tylko niewielu ludziom w kraju jestem znany z gruntownej lektury moich – trudnych dosyæ i ekscentrycznych – utworów. Wiêcej jest takich co o mnie zas³yszeli takich co o mnie zas³yszeli takich co o mnie zas³yszeli i dla tych jestem przede wszystkim autorem “gêby” i “pupy” – pod znakiem tych dwóch potê¿nych mitów wszed³em do piœmiennictwa polskiego. Ale có¿ to znaczy “zrobiæ komuœ gêbê” lub “przyprawiæ pupê”? “Zrobiæ gêbê” to – opatrzyæ cz³owieka inn¹ twarz¹ ni¿ jego w³asn¹, inn¹ twarz¹ ni¿ jego w³asn¹, inn¹ twarz¹ ni¿ jego w³asn¹, zniekszta³ciæ go... gdy, na przyk³ad, cz³owieka nieg³upiego traktujê jak g³upca, a dobremu podsuwam intencje zbrodnicze, wówczas robiê im gêbê. A przyprawienie pupy jest w³aœciwie identyczn¹ operacj¹, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e tu idzie o traktowanie doros³ego, jak dziecka, o udziecinnienie. Otó¿ jak widzicie, obie te metafory sa zwi¹zane z aktem deformacji, której cz³owiek dopuszcza siê na cz³owieku. I jeœli w naszej literaturze zaj¹³em pewne odrêbne miejsce to chyba przede wszystkim dlatego, ¿e uwydatni³em nies³ychane znaczenie formy w ¿yciu, tyle¿ spo³ecznym, co osobistym cz³owieka.

After a while the words start to tumble out in fact you can begin to slur. If this is happening, add in a few genitive plurals, the most effective braking system known to man.

Chyba tylko niewielu ludziom ludzi w kraju krajów jestem znany znanych z gruntownej gruntownych lektury lektur moich – trudnych dosyæ i ekscentrycznych – utworów. Wiêcej jest takich co o mnie zas³yszeli i dla tych jestem przede wszystkim wszystkich autorem autorów “gêby” gêb i “pupy” pup – pod znakiem znaków tych dwóch potê¿nych mitów wszed³em do piœmiennictwa piœmiennictw polskiego polskich. Ale có¿ to znaczy “zrobiæ komuœ gêbê” gêb lub “przyprawiæ pupê” pup? “Zrobiæ gêbê ” gêb to – opatrzyæ cz³owieka ludzi inn¹ innych twarz¹ twarzy ni¿ jego ich w³asn¹, w³asnych, zniekszta³ciæ go ich ... gdy, na przyk³ad, przyk³adów cz³owieka cz³owieków nieg³upiego nieg³upich traktujê jak g³upca, g³upców a dobremu dobrych podsuwam intencje intencji zbrodnicze, zbrodniczych, wówczas robiê im ich gêbê gêb. A przyprawienie przyprawieñ pupy pup jest w³aœciwie identyczn¹ identycznych operacj¹, operacji z t¹ tych tylko ró¿nic¹, ró¿nic, ¿e tu idzie o traktowanie traktowañ doros³ego, doros³ych jak dziecka, dzieci, o udziecinnienie udziecinnieñ. Otó¿ jak widzicie, obie obu te tych metafory metafor sa zwi¹zane zwi¹zanych z aktem aktów deformacji, deformacji, której których cz³owiek cz³owieków dopuszcza siê na cz³owieku cz³owieków. I jeœli w naszej naszych literaturze literatur zaj¹³em pewne pewnych odrêbne odrêbnych miejsce miejsc to chyba przede wszystkim wszystkich dlatego, ¿e uwydatni³em nies³ychane nies³ychanych znaczenie znaczeñ formy form w ¿yciu, ¿yæ, tyle¿ spo³ecznym, spo³ecznych, co osobistym osobistych cz³owieka cz³owieków.

As you can see, this is not a good exercise for doing when there are people around.

dwalk

  


Top of Page Contact ITR